پرداخت کارانه به پزشکان شاغل در بیمارستان تخصصی شماره ۲ دانشکده دامپزشکی

بازگشت به دستور هامش نامه شماره ۱۱۸۴۹۶ مورخ ۰۳/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ در خصوص پرداخت کارانه به پزشکان شاغل در بیمارستان تخصصی شماره ۲ دانشکده دامپزشکی به استحضار می‌رسد:

نظر به این که امور پزشکی بسیار گسترده است اعم است از پزشکلی انسان و پزشکی جانوران و در قوانین و مقررات، به این نگاه عام اشاره شده مانند تبصره ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی و ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب سال ۱۳۶۶ و مانند آن و نظر به این که برابر دستورعمل مورخ ۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۳‬ هیات رئیسه محترم دانشگاه تهران پرداخت کارانه انجام می‌شود و در هر حال به استناد جز ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، این امتیاز از سقف (۱۵) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (مبلغ ۳۳۷.۰۲۰.۰۰۰ ریال) مستثنی است.