در خصوص آیین نامه انتخاب پژوهشگران برجسته ، نمونه و جوان نمونه

اظهار نظر شماره ۵۷۰۴۰۷۳ مورخ ۰۶/‏۰۸/‏۹۸‬ اداره کل امور حقوقی:

مطابق آئین نامه، اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه تهران می‌توانند به عنوان پژوهشگر برجسته، نمونه و جوان انتخاب شوند. ماده ۲۱ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه، عضو هیأت علمی تمام وقت را تعریف نموده و عضوی که ۴۰ ساعت در محل خدمت خود حضور یابد و وظایف محول شده را انجام دهد، عضو هیأت علمی تمام وقت می‌باشد. بر این اساس، اعضایی مشمول امتیازت مندرج درآیین‌نامه انتخاب پژوهشگران برجسته، نمونه و جوان نمونه هستند که ۴۰ ساعت در هفته در محل خدمت خود حاضر باشند. مستند به مقررات مذکور و در پاسخ به سوالات مطروحه، مطالب زیر لازم به ذکر است:

۱- چنانچه عضو هیأت علمی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به دانشگاه‌ها و مؤسسات دولتی مأمور شود و وضعیت استخدامی وی تمام وقت باشد، مشمول آئین‌نامه انتخاب پژوهشگران برجسته، نمونه و جوان نمونه بوده و از امتیازات آن برخوردار می‌باشد.

۲- چنانچه عضو هیأت علمی بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به دانشگاه‌ها و مؤسسات دولتی و یا غیر دولتی مأمور شود، با توجه به اینکه عضو در دانشگاه حضور تمام وقت ندارد، مشمول آئین نامه فوق‌الذکر نبوده و نمی‌تواند از امتیازات آن برخوردار شود. بعلاوه مطابق اصلاحیه ماده ۷۸ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوبه ۳۱/۴ /۱۳۹۴ هیأت امناء دانشگاه تهران، «اعضایی که.... بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مؤسسه دیگر مأمور به خدمت شده... از هر لحاظ مشمول مقررات مورد عمل مؤسسه محل مأموریت خواهند بود..» و مقررات دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مبدا در خصوص آنان قابل اجرا نیست.

۳- چنانچه عضو هیأت علمی به مؤسسات آموزشی غیردولتی و غیر انتفاعی مأمور شود، مطابق بند ۱ ماده ۷۷ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، «از تمام وقت به نمیه حضوری تبدیل وضع خواهد یافت…». با توجه به اینکه وضعیت استخدامی این دسته از مستخدمین، الزاماً نیمه وقت است، از شمول آئین نامه فوق الذکر (که فقط اعضای هیأت علمی تمام وقت را مشمول حکم قرار داده) خارج می‌باشند.

۴- چنانچه عضو هیأت علمی به دانشگاه آزاد مأمور شود، مطابق ماده ۱۱۶ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی «.... میزان واحد موظف آموزشی و پژوهشی این دسته از اعضای با درخواست دانشگاه، پیشنهاد مرکز و تأیید وزیر تعیین می گردد». اگر این دسته از مستخدمین با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و به صورت تمام وقت در دانشگاه تهران خدمت نماید و وضعیت استخدامی آنان از تمام وقت به نمیه وقت تغییر نیابد، مشمول آئین نامه فوق الذکر می‌باشند در غیر این صورت نمی‌توانند از امتیازات آن بهره مند شوند.

۵- در صورتی که عضو هیأت علمی تا پایان اسفند ماه سال قبل از یرگزاری جشنواره، واجد کلیه شرایط لازم برای انتخاب به عنوان پژوهشگر برجسته، نمونه و یا جوان نمونه باشد، مستحق امتیازات آئین‌نامه فوق الذکر بوده وتغییر وضعیت عضو در موعد برگزاری مراسم و اعطای جوایز به دلیل مأموریت و غیره مانع از استفاده عضو هیأت علمی از حق مکاسب و محرز وی نمی‌باشد.