پرداخت فوق العاده ایثارگری به فرزندان شهدا

ببر اساس اظهار نظر شماره ۲۲۳۴۷۵ مورخ ۰۵/‏۰۸/‏۹۵‬ این اداره کل: 

بر اساس بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه ج. ا. ا «فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر، به استثنا تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‌شود». یکی از امتیازات مقرر برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، فوق العاده ایثارگری مندرج در ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌باشد. این ماده مقرر می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود، به عنوان فوق‌العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نماید…».

با عنایت به قوانین مذکور، فرزندان شهدا از فوق‌العاده ایثارگری مندرج در ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برخوردار می‌باشند.