اخذ رونوشت از اوراق پرونده های مطروحه درکمیته انضباطی

بر اساس نظریه شماره ۶۸۴۵۱۱۴ مورخ ۰۱/‏۰۲/‏۹۸‬:

طبق ماده ۳۲ «دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان» که به استناد بند (اول) از مصوبات جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۱/‏۰۱/‏۱۳۹۴‬ به تصویب وزیر علوم تحقیقات وفناوری رسیده و به موجب بخشنامه شماره ۱۶۲۲۱ مورخ ۰۴/‏۰۲/‏۱۳۹۵‬ ابلاغ شده و لازم الاجراست، «دانشجو می‌تواند اوراق پرونده (مطروحه در کمیته انضباطی) را مطالعه و کپی از آنها تهیه کند و در صورتی که به تشخیص دبیر و به لحاظ محرمانگی اوراق، امکان کپی از آنها نباشد، دانشجو می‌تواند از آنها رونوشت تهیه کند». با عنایت به این ماده، مطالعه و اخذ کپی از پرونده مطروحه درکمیته انضباطی توسط دانشجو از حقوق ایشان بوده و در صورت محرمانه بودن مدارک، اخذ کپی از مدارک ممنوع است اما می‌تواند از این مدارک رونوشت تهیه نماید.