بکارگیری اعضای هیأت علمی بازنشسته

بر اساس اظهار نظر شماره ۲۳۲۳۷۹ مورخ ۰۶/‏۰۸/‏۹۷‬ این اداره کل:

‬ در خصوص بکارگیری اعضای هیأت علمی بازنشسته به استحضار می  رسد: بر اساس ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها دارای استقلال اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی می‌باشند و برابر ضوابط و آئین‌نامه‌های خاص مالی معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیأت امنا و تأیید وزیر می‌رسد، اداره می‌شوند. هیأت امنا دانشگاه تهران در خصوص به کارگیری اعضای هیأت علمی بازنشسته برای ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی تعیین تکلیف نموده است. بر اساس ماده ۱۰۳ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه، «استفاده از خدمات اعضای هیأت علمی بازنشسته در مرتبه علمی دانشیار و استاد به صورت حق التدریس، در سقف محدودیت‌های که از سوی وزارت تعیین و ابلاغ می‌شود، بلامانع است». همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۳۱/‏۰۴/‏۱۳۹۲‬ دوره پنجم هیأت امنا دانشگاه تهران «آیین‌نامه جذب و بکارگیری اعضای هیات‌علمی بازنشسته و نخبگان علمی و صنعتی در واحدهای پژوهشی وابسته به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها» تصویب شده است و بکارگیری اعضای هیأت علمی بازنشسته برای ارائه خدمات پژوهشی با رعایت آئین _ نامه مذکور امکان پذیر می‌باشد و با مانع قانونی مواجه نیست.