در خصوص انعقاد قرارداد جهت تولید گل شاهدانه، به سفارش شرکت‌های دارویی

بر اساس نظریه شماره ۶۷۹۷۴۴۸ مورخ ۱۰/‏۰۲/‏۹۸‬ این اداره کل: طبق ماده (۱) قانون مبارزه با مواد مخدر «کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی» جرم است و مطابق ماده ۳ این قانون، «قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی از آنها باید احراز شود». مطابق این قانون، صرف کشت و تولید شاهدانه جرم نیست و انعقاد قرارداد با شرکت‌های دارویی جهت کشت شاهدانه و به منظور استفاده دارویی و تحقیقاتی ممنوعیت قانونی ندارد.