در خصوص تعیین واحد موظف اعضای هیات علمی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۳۶۱۱۹۰ مورخ ۱۱/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬ در خصوص تعیین واحد موظف.................به استحضار می‌رسد:

ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، سمت‌های که مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند را تعیین نموده است. با تصویب این ماده، تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت و تصویب نامه‌های هیأت وزیران در خصوص این تبصره (که معاونین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را مقام سیاسی محسوب نموده) نسخ شده و قابل استناد نیست.

مصوبه شماره ۲۱۴۵۷-۸۷ م مورخ ۲۵/‏۰۹/‏۱۳۸۷‬ هیات وزیران که با استناد ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده، نیز صرفاً دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را همتراز مقامات موضوع بند (ج) ماده ۷۱ محسوب نموده و مطابق این مصوبه معاونین دبیر به عنوان همتراز مقامات سیاسی شناخته نمی‌شوند.

علاوه بر اینکه معاون برنامه ریزی و اطلاعات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس قوانین عام مؤخر «مقام سیاسی» نیست، تعیین واحد موظف اعضای هیأت علمی دانشگاه دارای مقام سیاسی نیز تابع آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه است. بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۳ آئین نامه، صرفاً «واحد موظف تدریس عضو عهده دار مقامات موضوع ماده ۴۴ این آئین نامه صفر است» و معاون برنامه ریزی و اطلاعات شورای عالی انقلاب فرهنگی از مقامات موضوع این ماده محسوب نمی‌شود. لذا چنانچه مأموریت نامبرده با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی است، ایشان از کسر واحد موظف برخوردار نمی‌باشد.