در خصوص ترفیع پایه در زمان عدم حضور در محل خدمت

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۶۱۹۹۱ مورخ ۱۱/‏۱۱/‏۱۳۹۹‬ در خصوص ترفیع پایۀ ........ به استحضار می‌رسد:

۱- مطابق ماده ۲۱ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، «انجام حداقل یک سال خدمت تمام وقت قابل قبول در پایه قبلی وکسب حداقل هفتاد درصد سقف امتیاز ارزیابی سالانه» شرط دریافت پایه استحقاقی است. با توجه به اینکه نامبرده از تاریخ ۲۵/‏۰۱/‏۱۳۹۰‬ لغایت ۲/۸/۱۳۹۶ در محل خدمت حضور نداشته و خدمتی ارائه ننموده است، (هر چند بر اساس رأی هیأت تخلفات اداری غیبت نامبرده در این مدت موجه اعلام شده است) اما امکان اعطای پایه استحقاقی برای سنوات مذکور به دلیل عدم ارائه خدمت، وجود ندارد.

۲- در خصوص استناد آن مدیریت به تبصره ۳ ماده ۴۵ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی لازم به توضیح است، این تبصره مقرر می‌دارد «عضوی که بر اساس حکم مراجع قضائی و یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نماید، حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی قبل از آماده به خدمت را برای مدت آمادگی به خدمت آمادگی به خدمت دریافت خواهد نمود».

این تبصره برای وضعیت مستخدم در حالت «آماده به خدمت» قابل اعمال است، با توجه به اینکه نامبرده در وضعیت «غیبت» بوده و نه «آماده به خدمت»، لذا تبصره مذکور در خصوص ایشان قابل استناد نیست.

۳- در خصوص استناد آن مدیریت به ماده ۴۶ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی لازم به توضیح است، این ماده برای عضوی که در طول دو سال متوالی از مجموع نمره ارزیابی، حداقل امتیازات لازم را برای دریافت یک پایه ترفیع استحقاقی موضوع ماده ۲۱ این آئین نامه کسب ننماید، قابل اعمال است. با توجه به نامبرده در مدت مذکور در دانشگاه غیبت داشته و امکان ارزشیابی سالانه ایشان وجود نداشته، تنبهیات اداری مقرر در ماده مذکور برای نامبرده قابل اعمال نیست.

۴- بر اساس بند (ج) ماده ۵۹ آئین نامه فوق الذکر، در صورت «غیبت موجه»، عضو حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه را داراست.

مطابق تبصره این ماده، «غیبت موجه حالتی است که عضو به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتواند در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر وی با تأیید مراجع قضائی احراز می گردد».

با عنایت به ماده و تبصره مذکور٬ چنانچه مرجع قضائی رسیدگی کننده به اتهام نامبرده، غیبت ایشان را موجه اعلام نماید، برای مدت غیبت موجه مرخصی با دریافت حقوق و مزایا (علاوه بر مرخصی استحقاقی) قابل اعطاست. تاکید می‌گردد با رأی هیأت تخلفات اداری دایر بر موجه بودن غیبت، حقوق و مزایا قابل پرداخت نیست و صرفاً با تأیید مرجع قضائی برای مدت غیبت موجه حقوق و مزایا قابل پرداخت است.