در خصوص تبصره ۱ ماده ۲۳ و ماده ۱ دستور العمل پرداخت کمک های رفاهی (بانوان هیات علمی)

بر اساس آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تهران، کمک هزینه مهد کودک از فوق العاده‌های مستمر محسوب نمی‌شود و فلسفه برقراری این کمک هزینه آن است که عضو زن در محل خدمت خود حاضر شود و کودک ناگزیر از مهد کودک استفاده نماید، لذا پرداخت این کمک هزینه به عضو زن شاغل منوط به خاتمه مدت مرخصی زایمان و بازگشت به کار ایشان است.