استعلام در خصوص کسر از بازخرید خدمت

 

بازگشت به نامه شماره ۸۰۸۲۸۲۳ مورخ ۹ /۳ /۱۴۰۰ به استحضار می‌رسد:

دانشگاه بدون صدور رأی یا اجراییه از مراجع قضائی، مجاز به توقیف و یا برداشت حقوق و مزایایی مستخدمین و کارکنان، بابت مطالبات اشخاص ثالث نمی‌باشد. در خصوص موضوع حاضر، طلبکاران ارشاد شوند تا به مراجعه قضائی مراجعه کرده و جهت وصول مطالبات خود، تحت نظر دادگاه و اجرای احکام و حسب دستور این مراجع، از محل مطالبات مدیون، آرای قضائی تحصیل نمایند.