ایجاد پست همطراز برای جانبازان

 

بازگشت به نامه شماره ۱۵۱۴۲ مورخ ۲۹/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ به استحضار می‌رسد:

۱- مستند به قانون استفساریه تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۲) اگر جانباز مدتی در پست سازمانی (اعم از مدیریت یا سایر عناوین شغلی) در محل مأموریت خدمت کرده باشد، ایجاد پست همطراز برای مأموران، با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است. مطابق این استفساریه، در خصوص جانبازان ایجاد پست همتراز محل مأموریت بر عهده دانشگاه تهران به عنوان دستگاه متبوع مستخدم است.

۲- تبصره (۲) بند (ذ) ماده (۸۷ قانون برنامه‌ی ششم توسعه مقرر می‌دارد: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آرای مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند»

قانون برنامه ششم توسعه در تاریخ ۲۱/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ در روزنامه رسمی انتشار یافته و مطابق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست و مطابق ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. لذا مشمولین این تبصره (به استثنایی جانبازان که به موجب قوانین پیشین از امتیازات پست همتراز برخوردار می‌باشند) چنانچه پس تاریخ ۲۱/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ تنزیل پست سازمانی داشته باشند، از تاریخ تنزیل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند، اما اگر تنزیل پست سازمانی قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم باشد، مستخدم مشمول مزایای این ماده نخواهد بود.