اگر یکی از ذینفعان بیمه عمر قبل از بیمه گذار فوت نماید باید به ترتیب مندرج در فرم ذینفعان سرمایه بیمه تقسیم شود و به وراث ذینفع متوفی چیزی پرداخت نمی شود

احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۵۵/۱۲۶۹۷۰ مورخ ۱۶/‏۰۵/‏۱۳۹۸‬ در خصوص نحوه تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر مرحوم آقای... به استحضار می‌رساند: با استناد به مدارک (پیوست) و با عنایت به این که تاریخ فوت مرحومه. … (همسر مرحوم.... و نخستین ذینفع) مقدم بر فوت بیمه گذار می‌باشد تعلق سرمایه بیمه عمر به ذینفع ردیف اول متوفی (مرحومه. …) سالبه به انتفای موضوع است و از این رو، سرمایه میان ذینفعان بعدی، که در فرم تعیین ذینفعان تعیین شده‌اند به تساوی تقسیم می‌گردد.