کمیته اخلاق و قانون پیشگیری و مقابله با تقلب

بر اساس نظریه شماره ۶۷۸۵۸۵۷ مورخ ۰۴/‏۰۲/‏۹۸‬ این اداره کل٬ از آنجا که تبصره ۶ ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، رسیدگی انتظامی عضو هیأت علمی برای اعمال مجازات‌های بندهای ۷-۱۱ ماده ۸ را در صلاحیت هیأت بدوی تخلفات انتظامی قرارداده، در مواردی که معاونت پژوهشی تقلب موضوع قانون پیشگیری و مقابله را احراز می‌کند و نظرات کمیته اخلاق را مبنا قرار می‌دهد، وفق فرازی از تبصره ۶ ماده واحده مرقوم که مقرر داشته «ضمن سلب هر گونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی الاثر بودن هر گونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی...» رسیدگی می‌شود، بایسته است آن معاونت پس از بررسی و سلب امتیاز به شرح فوق، مراتب را درباره اعضای هیأت علمی جهت پیگرد انتظامی به هیأت تخلفات انتظامی جهت اعمال مجازات انتظامی موضوع بند الف تبصره ۶ ماده واحده، ارجاع نماید.