در خصوص برخورداری از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه

بازگشت به نامه شماره ۷۱۹۹۹۴۶ مورخ ۰۲/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ به استحضار می‌رسد:

پیش از لازم الاجرا شدن آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، بر اساس مصوبه مورخ ۰۱/‏۰۵/‏۱۳۹۸‬ دوره هفتم هیأت امناء دانشگاه تهران در خصوص برخورداری از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه تعین تکلیف شده است. این مصوبه مقرر می‌دارد، «هیات امنا با برخورداری اعضای غیرهیات‌علمی و هیأت علمی در مرتبه «مربی آموزشیار» و «مربی» (رزمنده) دارای حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه از تاریخ ۲۲/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ به ترتیب اعضای غیر هیأت علمی از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر و اعضای هیأت علمی در مرتبه «مربی» و «مربی آموزشیار» همانند اعضای هیأت علمی جانباز و آزاده با رعایت حفظ مرتبه علمی خود، از حقوق و مزایای مرتبه علمی «استادیار» و «مربی» موافقت نمود. همچنین مربیان آموزشیار و مربیان رزمنده، موضوع این مصوبه از تاریخ اجرا، همانند مربیان آموزشیار و مربیان جانباز و آزاده، در شمول پایه‌های ایثارگری مندرج در آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی قرار نمی گیرند».

با عنایت به مصوبه هیأت امناء دانشگاه تهران، کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه که دارای حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هستند، از تاریخ ۲۲/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می‌باشند.