بیمه عمر نوعی تعهد به نفع شخص ثالث

بر اساس‬ اظهار نظر شماره ۵۱۳۸۴۸۲ مورخ ۲۰/‏۱۰/‏۹۵‬ این اداره کل:

نظر به اینکه بیمه عمر نوعی تعهد به نفع شخص ثالث است که حکم آن مشمول قسمت آخر ماده ۱۹۶ قانون مدنی بوده و تبعا داخل در ترکه متوفی نیست و با عنایت به اینکه در صورت معرفی ننمودن ذینفع از سوی بیمه‌گذار، وجه بیمه مطابق ماده ۲۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ به ورثه پرداخت می‌شود و نظر به اینکه در غیر مورد ارث و تقسیم ما ترک، پرداخت‌ها به تساوی است، در این فرض نیز وجه حاصل از بیمه عمر میان وراث به تساوی تقسیم شود.

ضمناً یادآور می‌شود اصل وجه بیمه داخل در ماترک نیست و آئین تقسیم به تساوی است.