آیا عبارت «نمایندگان منتخب شورای مؤسسه» مندرج در ماده ۵ «شیوه‌نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور» فقط شامل اعضای شورای صنفی مرکزی است و یا می‌تواند تمامی دانشجویان را شامل شود

بر اساس اظهار نظر شماره ۳۹۹۷۹۷ مورخ ۲۶/‏۱۲/‏۹۷‬ این اداره کل:

در خصوص اینکه آیا عبارت «نمایندگان منتخب شورای مؤسسه» مندرج در ماده ۵ «شیوه‌نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور» فقط شامل اعضای شورای صنفی مرکزی است و یا می‌تواند تمامی دانشجویان را شامل شود، به استحضار می‌رسد:

با توجه به اینکه بر اساس تبصره (۱) این ماده «هیچ یک از داوطلبان نمی‌توانند عضو کمیته اجرایی و نظارت باشند» و همچنین با در نظر گرفتن تبصره (۲) این ماده که «دبیر شورای واحد در صورت داوطلب شدن در انتخابات، حق حضور در کمیته اجرایی ندارد» به نظر می‌رسد، تمام دانشجویان به غیر از دانشجویانی که داوطلب شورای صنفی هستند، حق حضور در کمیته اجرایی را دارند و اعضای شورای صنفی مرکزی فعلی نیز چنانچه برای دوره بعدی داوطلب عضویت در این شورا نباشند، می‌توانند به عنوان عضو کمیته مذکور انتخاب شوند.