اظهار نظر در خصوص عضو مستعفی براساس ماده ۶۷ قانون استخدام کشوری

بر اساس ماده ۶۷ قانون استخدام کشوری به کارگیری عضو مستعفی استخدام مجدد محسوب می‌شود و شخص در زمان استخدام باید کلیه شرایط مندرج در ماده ۴ آئین نامه استخدامی کارکنان دانشگاه تهران از جمله حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزوی را دارا باشد. با توجه به اینکه نامبرده دارای مدرک تحصیلی دیپلم است، واجد شرایط مندرج در این ماده نیست. همچنین در قوانین مقرره ای برای اعاده به خدمت برادر شهید پیش بینی نشده است.