در خصوص مأموریت اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و عام المنفعه مندرج در جداول بودجه‌ای کل کشور

در خصوص مأموریت اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و عام المنفعه مندرج در جداول بودجه‌ای کل کشور به استحضار می‌رسد:

گرچه این موضوع ذوجنبتین است و می‌شود چنین نظر دادکه هر درخواست جدید خواه برای تمدید مأموریت پیشین خواه برای درخواست جدید باید با لحاظ حکم جدید مقرر تبصره (۶) ماده (۴۶) آئین نامه استخدامی جدید که از تاریخ ۰۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸ لازم الاجرا شده باشد و بر این اساس اگر متقاضی در زمان حکومت مقررات جدید سقف زمانی را پر نموده باشد دانشگاه می‌تواند با اعطای مأموریت به او مخالفت کند یا تا سقف زمانی مقرر در این تبصره موافقت نماید،

به هر روی، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که با ظاهر مقررات سازگار است و ان اینکه چون آئین نامه استخدامی پیشین اعضای هیأت علمی برای مأموریت عضو به مؤسسات فوق الذکر محدودیت زمانی پیش‌بینی نشده بود، اما بر اساس تبصره (۶) ماده (۴۶) آئین نامه استخدامی جدید که از تاریخ ۰۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸ لازم الاجراست، «مدت مأموریت عضو رسمی مشمول این ماده در یک دوره مأموریت حداکثر سه سال متوالی است».

با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۴ قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد»، آئین نامه استخدامی جدید اعضای هیأت علمی دانشگاه نیز از تاریخ مندرج در آن (۰۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸) لازم اجراست و نسبت به گذشته تسری ندارد. چنانچه عضو هیأت علمی در زمان حکومت آئین‌نامه پیشین برای مدت ۳ سال یا بیشتر به وزارتخانه یا مؤسسات فوق الذکر مأمور شده باشد، از زمان لازم الاجرا شدن آئین نامه جدید نیز می‌تواند برای مدت حداکثر ۳ سال متوالی دیگر از مأموریت استفاده نماید.