پرداخت کمک هزینه کفن و دفن

براساس اظهار نظر شماره ۵۷۸۴۰۸۰ این اداره کل:

 

در خصوص پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به استحضار می‌رساند: به استناد بند ب ماده ۷۷ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران در صورت فوت عضو شاغل یا بازنشسته، یا ورثه بلافصل او٬ هریک از افراد تحت تکفل وی ٬ به میزان سه برابرحقوق و مزایای رتبه و پایه یک کاردان مقدماتی پرداخت می‌شود و از آنجایی که نسبت سهم در قانون پیش بینی نشده است و امرخروج موضوعی از قواعد ارث دارد٬ مبلغ مذکور به نسبت مساوی بین اشخاص واجد شرایط تقسیم می‌گردد.