قانون‌کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

بر اساس اظهار نظر شماره ۲۷۵۳۱۹ مورخ ۱۷/‏۰۹/‏۹۵‬ این اداره کل:

ماده واحده «قانون‌کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» در روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۴۵ مورخ ۰۸/‏۰۷/‏۱۳۹۵‬ منتشر شده است و بر اساس ماده ۲ قانون مدنی، پانزده روز پس از انتشاردر روزنامه در سراسر کشور لازم‌الاجرا می‌باشد.

بر اساس این ماده واحده، ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی دارای: الف) معلولیت شدید، ب) فرزند زیر شش سال تمام، همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج، ج) زنان سرپرست خانوار، بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرایی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می‌شود. مطابق تبصره ۴ این ماده واحده «بانوانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره‌مند هستند، تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می‌کنند و یا دستگاه‌های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند‌، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند».

باتوجه به ماده واحده مذکور و آئین نامه‌های استخدامی دانشگاه تهران، بانوان مستحق کسر ساعت کار به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف) بانوان دارای معلولیت جسمی و بانوان دارای فرزند و یا همسر معلول ذهنی و جسمی: آئین نامه استخدامی دانشگاه تهران در خصوص بانوان واجد شرایط مذکور در این بند تعیین تکلیف کرده و آنان از امتیاز کسر ساعت کار برخوردار می‌باشند. بنابراین بانوان واجد شرایط مذکور در این بند، از امتیازات کسر ساعت کار مشابه برخوردار بوده و با توجه به تبصره ۴ ماده واحده، از شمول «قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» خارج بوده و تابع آئین نامه استخدامی دانشگاه تهران می‌باشند.

ب) بانوان دارای فرزند زیر شش سال تمام، بانوان دارای فرزند مبتلا به بیماری صعب العلاج و زنان سرپرست خانوار: آئین نامه‌های استخدامی دانشگاه تهران در خصوص بانوان واجد شرایط مذکور در این بند حکمی پیش‌بینی نکرده و ساکت می‌باشد. با توجه به سکوت آئین نامه در این خصوص، ماده واحده «قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» به عنوان قانون عام موخر بر موضوع حاکم می‌باشد واین دسته از بانوان مشمول ماده واحده مذکور بوده و به شرح مندرج در این بند از امتیاز کسر کار بهره‌مند می‌باشند.

با عنایت به مراتب مذکور و در راستای اجرایی ماده ۸۹ آئین نامه استخدامی دانشگاه تهران، مراتب را جهت اطلاع و اخذ تاییدیه لازم به مرکز هیأت‌های امنا و هیأت ممیزه وزارت علوم تحقیقات وفناوری اعلام فرمائید.