سیگار کشیدن در محوطه دانشگاه مجاز است یا خیر واگر منع شده، مستند ممنوعیت چیست و شامل چه محل ها و چه اشخاصی می شود؟

«درباره این پرسش که آیا سیگار کشیدن در محوطه دانشگاه مجاز است یا خیر واگر منع شده، مستند ممنوعیت چیست و شامل چه محل‌ها و چه اشخاصی می‌شود؟

بر اساس اظهار نظر شماره ۷۲۳۲۵۲۴ مورخ ۱۸/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ این اداره کل:

("قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات" مصوب ۱۳۸۵ به طور کلی به مصرف، تولید و توزیع دخانیات می‌پردازد. درباره مصرف دخانیات، این قانون در ماده ۱۳ به منظور رعایت بهداشت و تندرستی، ضمانت اجرای استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را که شامل دانشگاه و محوطه آن نیز می‌شود، برای «کارکنان» واکنش اداری به شرح بند الف آن ماده مقرر نموده و برای «سایر مرتکبین» جزای نقدی پیش بینی کرده است. عبارت «سایر مرتکبین»، شامل عضو هیأت علمی، دانشجو و دیگر مراجعه کنندگان به دانشگاه می‌شود.

بدیهی است عدم رعایت این قانون، تخلف از شئونات دانشجویی یا شئونات اعضای هیأت علمی، حسب مورد برابر بند ۵ قسمت دال ماده ۶ آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ۱۱ ماده ۷ قانون مقررات تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی است.

مقصود از اماکن عمومی در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، با عطف توجه به آئین نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی، مفهوما اماکنی است که قابل اختصاص به شخص یا کس خاصی نباشد و همگان در آن حق حضور دارند. همچنین، برابر آن تبصره برای استعمال دخانیات در «اماکن عمومی» و «وسایل نقلیه عمومی» کیفر پیش بینی شده است و اگر چنین اماکنی در دانشگاه باشد یا چنین وسایلی در دانشگاه تردد کند مشمول حکم مقنن است).