پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس اظهار نظر شماره ۲۲۳۹۳۱ مورخ ۰۵/‏۰۸/‏۹۵‬ این اداره کل: 

مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌های اقتصادی و نظارتی‌کشور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید و توزیع، بر اساس درصدی از ارزش بهای کالای عرضه شده و یا خدمات ارائه شده، اخذ می‌گردد و سرانجام در مرحله آخر توسط مصرف کننده نهایی کالا ویا خدمات پرداخت می‌شود. مطابق این قانون، اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عرضه کالا یا ارائه خدمت اقدام می‌کنند، به عنوان مؤدی محسوب شده و مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات مشمول این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی صادر کنند و مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده وصول و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

با توجه به اینکه در قرارداد منعقده بین معاونت محترم دانشجویی و شرکت الماس بهشت، دانشجویان مصرف کننده نهایی کالا محسوب می‌شوند و این مورد همچون خرید هر کالای دیگر در نظام حقوقی ایران مشمول مالیات مرقوم است، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (همچون موردی که از یک فروشگاه خرید می‌کنند) بر عهده آنان بوده و شرکت مذکور باید مبلغ مالیات را به بهای غذا اضافه نماید و پس از دریافت این مالیات، وجوه را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند. پیش از این اگر شرکت مذکور به تکلیف قانونی خود عمل ننموده، تکلیفی بر عهده دانشگاه نسبت به کالاهای فروخته شده نیست.