فرآیند تاسیس «انجمن دانش آموختگان دانشگاه تهران»

بر اساس اظهار نظر شماره ۶۹۶۱۷۸۶ مورخ ۰۲/‏۰۵/‏۹۸‬ این اداره کل:

در خصوص فرآیند تأسیس این انجمن، بر اساس ماده ۱ «آیین نامه نحوه تشکیل انجمن دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» مصوبه مورخ ۰۷/‏۰۴/‏۱۳۷۷‬ وزیر محترم وقت فرهنگ و آموزش عالی، «بررسی تقاضای تأسیس انجمن_های دانش آموختگان مؤسسات، موافقت با تشکیل آنها، صدور مجوز تأسیس، تجدید پروانه، و نظارت بر حسن انجام کار آنها بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی است» و مطابق ماده ۴ این آئین نامه «اساسنامه انجمن و هرگونه تغییر در مواد آن باید به تصویب وزارت برسد».