در خصوص جانبازانی که پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند

با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۶۵۴۴۱ مورخ ۲۰/‏۱۱/‏۱۳۹۹‬ در خصوص اعاده به خدمت جانباز گرانقدر......................، به استحضار می‌رسد:

مطابق بند «چ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه «جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند، با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند». بر اساس این بند، شروط اصلی اعاده به خدمت جانبازان ۱- عدم استفاده از سنوات ارفاقی (اعم از این که بازنشستگی فرد به صورت پیش از موعد یا عادی انجام شده باشد) ۲- سن کمتر از ۶۵ سال است.

با عنایت به اینکه حسب اعلام آن مدیریت، متقاضی بدون سنوات ارفاقی و با سن کمتر از ۶۵ سال بازنشسته شده و دارای مدرک کارشناس است، مستند به بند مذکور، تبصره الحاقی به بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، می‌تواند به خدمت اعاده شده و تا سی و پنج سال به خدمت ادامه دهد.

لازم به توضیح است، مطابق تبصره بند فوق الذکر، چنانچه نامبرده در زمان بازنشستگی، پاداش پایان خدمت را دریافت نموده‌، ملزم به استرداد مبلغ پاداش نبوده و در پایان تکمیل سنوات خود (۳۵ سال سابقه) صرفاً پاداش مدت زمان همکاری و حضور مجدد (بعد از اعاده به خدمت) به وی تعلق می‌گیرد.