یارانه بیمه تکمیلی بر اساس آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه

بر اساس نظریه شماره ۳۳۶۷۲ مورخ ۱۷/‏۰۲/‏۹۸‬ در بازگشت به نامه شماره ۱۴۸۸۹ مورخ ۲۱/‏۰۱/‏۱۳۹۸‬ در خصوص پرداخت یارانه بیمه تکمیلی به استحضار می‌رسد: در وضعیت مرخصی‌بدون حقوق - تعلیق از خدمت - انفصال از خدمت، رابطه خدمتی شخص به طور موقت با دستگاه قطع شده و مدت‌های مزبور جزو سابقه خدمت کارمندان محسوب نمی‌شود. در این مدت شخص مستحق دریافت حقوق و هیچ یک از مزایای مستمر و غیرمستمر نیست و چون یارانه بیمه تکمیلی که به تبع اشتغال به مستخدمین پرداخت می شود٬ در وضعیت‌های مذکور قابل پرداخت نمی‌باشد. تبصره ۵ ماده ۶۴ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی نیز نوعی تسهیل در استفاده از خدمات بیمه تکمیلی برای عضو در مدت مرخصی بدون حقوق است و تکلیفی برای دانشگاه ایجاد نمی‌نماید.