بررسی اصالت و بلامانع بودن ترجمه مدارک پژوهشگران پسادکتری

بر اساس نظریه شماره ۹۷۳۷۶ مورخ ۱۷/‏۰۴/‏۹۸‬ این اداره کل:

در بازگشت به نامه شماره ۹۳۵۷۵/۱۴۰ مورخ ۱۵/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ به استحضار می‌رسد: صدور گواهی دایر بر انجام طرح پژوهشی پسا دکتری و ترجمه آن، چنانچه انجام طرح و اسناد مربوط به آن جز اسناد دولتی سری و محرمانه نباشد، از نظر حقوقی بلامانع است. همچنین ضروری است در ترجمه گواهی‌های مذکور تاکید شود که این گواهی «Certificate» است و «Degree» یا معادل هیچ مدرک دانشگاهی تلقی نمی‌گردد.