کسر مانده بدهی وام دانشگاه تهران از وجوه بیمه های عمر و تکمیلی

بر اساس اظهار نظر شماره ۶۹۲۷۵۹۴ مورخ ۱۶/‏۰۴/‏۹۸‬ این اداره کل:

بدهی مربوط به وام تحت عنوان دیون از ترکه (میراث) مرحوم یا ورثه آن در صورت پذیرش ترکه قابل دریافت می‌باشد اما در خصوص مبلغ بیمه عمر در صورت تعیین ذینفعان بیمه نامه و تعیین سهم هریک از آنان در قرارداد بیمه عمر، سرمایه بیمه نامه به نحو تعیین شده بین ذینفعان تقسیم می‌گردد. در صورت عدم تعیین ذینفعان، سرمایه بیمه نامه براساس ماده ۲۴ قانون بیمه و به استناد اصل تقسیم به تساوی، به صورت مساوی بین وراث قانونی تقسیم خواهد شد.

شایان ذکر است در صورتیکه تسهیلات‌گیرنده، با رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی به شماره ۲۰۶۶۸۷/۹۰ مورخ ۰۳/‏۰۹/‏۱۳۹۰‬ و ۴۴۳۴۱/۹۱ مورخ ۲۴/‏۰۲/‏۱۳۹۱‬ بیمه عمر از نوع بیمه عمر مانده بدهکار شده باشد، بانک‌ها می‌توانند از محل بیمه یادشده نسبت به استیفای طلب خود در فرض فوت متوفی اقدام کنند. در غیر این صورت امکان کسر یا محاسبه بدهی وام‌های آن مرحوم از طریق مبلغ بیمه عمر امکان پذیر نمی‌باشد.