درخواست و شکایت دانشجویان ................... در خصوص اخذ شهریۀ دروس جبرانی

بازگشت به نامۀ شمارۀ ۵۵۸۲۰ مورخ ۱۸/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ با موضوع شکایت دانشجویان ................... از این دانشگاه، در خصوص اخذ شهریۀ دروس جبرانی، نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع اخذ شهریه برای ارائه دروس جبرانی آرا متعارضی صادر نموده است. از یک سو، تبصره (۱) ماده (۹) «آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته» مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مقرر می‌دارد «… هزینه دروس (جبرانی)، طبق تعرفه مصوب هیأت امنا مؤسسه از دانشجو دریافت می شود»، به موجب دادنامه شماره ۱۵۸ مورخ ۱۰/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. از سوی دیگر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامۀ شمارۀ ۳۰۸ مورخ ۰۷/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ مصوبۀ هیأت امنا دانشگاه شهید بهشتی که «با تعیین شهریه‌های پیش بینی شده در آئین نامه‌های آموزشی از نیم سال اول تا سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ (اخذ شهریه از دانشجویان اخذ کننده دروس جبرانی یا دانشجویان مردودی، انتقالی یا مهمان) برابر شهریه نوبت دوم موافقت نموده» را قانونی و در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده اعلام نموده و مصوبه هیأت امنا این دانشگاه ابطال نشده است. همچنین به موجب دادنامۀ شمارۀ ۲۶۲۳ مورخ ۲۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبۀ مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۸۸ هیأت امنا دانشگاه تهران، درباره دریافت شهریه مربوط به دروس جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، خارج از حدود اختیارات هیأت امنا و مغایر با قانون تشخیص داده نشده و ابطال نشده است.

با توجه به مراتب مذکور، هر چند تبصره (۱) ماده (۹) آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، اما اخذ شهریه دروس جبرانی در دانشگاه‌ها مستند به آئین‌نامه مذکور نبوده و هیأت امنا هر دانشگاه دربارۀ دریافت شهریۀ دروس جبرانی در مقاطع مختلف تحصیلی تعیین تکلیف نموده و مبنای دریافت شهریه دروس جبرانی برای هر دانشگاه، مصوبه هیأت امنا است و این مصوبات تا زمانی که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده، لازم الاجرا است و هر گونه تصمیم در خصوص عدم دریافت شهریۀ دروس جبرانی یا تغییر در مبانی دریافت این شهریه، منوط به تصویب هیأت امنا آن دانشگاه است.