مدیران کل پیشین

تصویر

نام

سال‌های مدیریت

 

 

 

 

خانم قدسی جلالی بهزاد

دوران قبل از انقلاب

دکتر ابوالحسن محمدی

دوران انقلاب

 

 

 

 

شهید والامقام آقای میرولی رفیعی

۱۳۶۰ - ۱۳۶۳

دکتر ایرج گلدوزیان

۱۳۶۳ - ۱۳۶۵

 

 

 

 

دکتر محمد حسن حبیبی

۱۳۶۵ - ۱۳۷۵

 

 

 

 

دکتر علی علی آبادی

۱۳۷۵ - ۱۳۷۷

دکتر علیرضا آذربایجانی

۱۳۷۷ - ۱۳۸۳

خانم دکتر لعیا جنیدی

۱۳۸۳ - ۱۳۸۶

دکتر محمود کاظمی

۱۳۸۶ - ۱۳۹۳

دکتر عباس منصورآبادی

۱۳۹۳ - ۱۳۹۵

 

 

 

 

دکتر حسن محسنی      ۱۳۹۵-۱۴۰۰
   دکتر رضا شکوهی زاده

 

۱۴۰۰-۱۴۰۱