غرامت فوت بیمه عمر

بر اساس اظهار نظر شماره ۴۸۶۰۲۵ مورخ ۱۵/‏۰۶/‏۹۵‬ این اداره کل:

غرامت فوت بیمه عمر تعهد به نفع شخص ثالث و مشمول قسمت آخر ماده ۱۹۶ قانون مدنی می باشد و تبعا داخل ترکه متوفی نیست و با عنایت به اینکه حکم تقسیم آن بین وراث در ماده ۲۴ قانون بیمه ۱۳۱۶ پیش بینی شده و اصل بر تقسیم به تساوی است، بنابراین با اجراییه صادره از اداره پنجم اجرای اسناد رسمی ثبت تهران، مبلغ غرامت فوت مشارالیه که به نفع اشخاص ثالث (یعنی اشخاصی که نسبت به قرارداد بیمه ثالث هستند) بازداشت نمی گردد. لذا مبلغ ۰۰۰/۸۶۶/۴۴۸ ریال طبق گواهی انحصار وراثت به ورثه ای که حین الفوت مرحوم زنده بوده‌اند به تساوی تقسیم می گردد. با این حال، توصیه می شود تا قبل از تعیین تکلیف پرونده اجرای ثبت و رفع اثر از نامه توقیف، از تقسیم خودداری نمایید و از ورثه یعنی اشخاص ثالث بخواهید برای گرفتن وجوه ناشی از بیمه عمر، بدواً پرونده اجرایی را مختومه نمایند.

خواهشمند است دستور فرمایید، چنانچه متوفی غیر از غرامت فوت بیمه عمر، بابت سنوات، پاداش بازنشستگی، ذخیره مرخصی و غیره از دانشگاه تهران طلبی دارد به میزان مبلغ اجرائیه بازداشت گردد.