پاداش پایان خدمت مستخدمین دانشگاه تهران

بر اساس اظهار نظر شماره ۲۲۹۳۵۶ مورخ ۰۲/‏۰۸/‏۹۷‬ این اداره کل: در خصوص پاداش پایان خدمت مستخدمین دانشگاه تهران به استحضار می‌رسد:

بند ۲ قسمت (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مقرر می‌دارد: «پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/‏۰۲/‏۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ورازت اطلاعات، نیروی‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هرسال خدمت تا سقف سی سال از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است. احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این جز حاکم است.»

با عنایت به قسمت اخیر این بند از قانون بودجه سال ۱۳۹۷، استقلال اداری، مالی، معاملاتی و تشکیلاتی دانشگاه پذیرفته شده و آئین نامه‌های مصوب هیأت امنا بر این بند از قانون بودجه حاکم است و رعایت سقف پاداش پایان خدمت مندرج در این بند برای دانشگاه الزامی نمی‌باشد. لذا در پرداخت پاداش پایان خدمت مستخدمین هیأت علمی، رعایت ماده ۱۰۲ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و برای مستخدمین غیر هیأت علمی، رعایت ماده ۷۵ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران الزامی است.