در خصوص مرخصی تولد فرزند برای مستخدمین مرد

 

بازگشت به نامه شماره ۷۸۶۹۳ مورخ ۱۲/۴ /۱۴۰۰ به استحضار می‌رسد:

اول - «آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران» در خصوص مرخصی تولد فرزند برای مستخدمین مرد سکوت دارد و ناگزیر باید به مقررات عام مراجع کرد. بر اساس بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان قانون عام، «از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه‌گانه، بخش های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از سه‌روز مرخصی تشویقی برخوردار می‌گردند».مطابق این بند، عضو مرد کارمند دانشگاه، در صورت تولد فرزند، صرفنظر از اینکه همسر ایشان شاغل باشد و یا نباشد، از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار است.

دوم - مطابق بند (د) ماده ۵۲ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران که موخر بر قانون برنامه ششم تصویب شده و بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه لازم الاجرا و لازم الاتباع است، «عضو (مرد) که صاحب اولاد می‌شود (به مدت دو هفته از تاریخ تولد فرزند) علاوه بر استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه، حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا را دارد «. مطابق این بند، عضو مرد هیأت علمی دانشگاه، صرفنظر از اینکه همسر ایشان شاغل باشد و یا نباشد، به مدت دو هفته از تاریخ تولد فرزند از مرخصی تشویق برخوردار است.

لازم به توضیح است این مرخصی تشویقی بوده، قابل ذخیره و بازخرید نیست و استفاده از این مرخصی از تاریخ تولد فرزند شروع می‌شود و قابل انتقال به زمان دیگر نیست.