شخصیت حقوقی واحدها و پردیس های دانشگاه تهران

 

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۹۱۶۸۰۱۲۲۷۵۷۴۹ مورخ ۰۸/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ به استحضار می‌رسد: به موجب مستنداتی که بیان می‌شود، دانشکده فنی دانشگاه تهران فاقد شخصیت حقوقی مستقل از دانشگاه است و اساساً اقامه دعوی علیه این دانشکده قابلیت استماع ندارد:

۱- به موجب ماده ۸ «قانون اجازه تأسیس دانشگاه در طهران» مصوب ۱۳۱۳/۳/۸ مجلس شورای ملی: «دانشگاه (تهران) دارای شخصیت حقوقی می‌باشد و نمایندگی آن به عهده رئیس است…». این قانون در اولین گام صدور مجوز تأسیس دانشگاه تهران، صرفاً برای دانشگاه تهران شخصیت حقوقی مستقل قائل شده و نمایندگی آن را بر عهده رئیس دانشگاه قرار داده و دانشکده‌های مندرج در این قانون، زیر مجموعه دانشگاه بوده و فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند.

۲- به موجب «آئین نامه مدیریت پردیس‌های دانشگاه تهران» که با استناد به ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس اختیارات بند «ب» ماده ۷ «قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ هیأت امنای دانشگاه تهران تصویب شده است، پردیس‌ها از نظر اداری و تشکیلاتی جزئی از دانشگاه محسوب می‌شوند و طبق ماده ۲ آن رئیس پردیس توسط رئیس دانشگاه تهران تعیین و با حکم رئیس دانشگاه تهران منصوب می‌شوند (پیوست ۲). این مصوبه نیز بیانگر فقدان شخصیت حقوقی برای دانشکده‌های زیر مجموعه دانشگاه است.

۳- بر اساس ماده ۱۰ «قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، «دانشگاه‌ها… دارای شخصیت‌حقوقی مستقل هستند…». این قانون نیز صرفاً دانشگاه را واجد شخیصت حقوقی دانسته و برای دانشکده‌ها و واحدهای زیر مجموعه آن قائل به شخصیت حقوقی مستقل نیست.

۴- به موجب بند (ز) ماده ۶» آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، «نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه و رؤسای دانشکده‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه‌های‌آموزشی» از وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه است. این امر بیانگر این است که دانشکده‌ها زیر مجموعه دانشگاه بوده و فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند.

۵- به موجب بند (ل) آئین نامه مذکور در بند فوق، «نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذیصلاحیت» از وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه است. رئیس دانشگاه تهران به استناد ماده مذکور به موجب حکم شماره ۱۱۰/۱۲۰۶۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۹، طرح دعوا از سوی دانشگاه تهران و دفاع از دعاوی مطروحه علیه دانشگاه تهران را به مدیر کل امور حقوقی تفویض نموده و بر این اساس یک ثنا و شناسه ملی برای دانشگاه تعریف شده است.

با عنایت به مستندات فوق الذکر، دانشکده و پردیس‌های دانشگاه تهران، فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند و طرح دعوا علیه دانشکده به این علت مسموع نیست.