ضرورت ارائه مجوز ادامه تحصیل از دستگاه محل خدمت

بر اساس اظهار نظر شماره ۵۶۸۹۶۳۵ مورخ ۰۳/‏۰۷/‏۹۶‬ این اداره کل: درخصوص ضرورت ارائه مجوز ادامه تحصیل از دستگاه محل خدمت مستخدمین پذیرفته شده درآزمون کارشناسی ارشد، به استحضار می‌رسد:

بر اساس ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری، ادامه تحصیل کارکنان دستگاه‌های دولتی در ساعات اداری روزهای کاری هفته، در داخل و خارج کشور ممنوع می‌باشد و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم می‌شوند و مطابق تبصره ۱ این ماده واحده و ماده ۲ آئین نامه اجرایی آن، ادامه تحصیل تمام وقت کارگزاران در خارج از ساعات اداری یا با استفاده از مأموریت آموزشی تمام وقت - یا مرخصی با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

با عنایت به قوانین مذکور و با توجه به اینکه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به صورت تمام وقت و در ساعات اداری انجام می‌شود، مستخدمین در هنگام ثبت نام، باید مجوز دستگاه محل خدمت خود دایر بر موافقت با ادامه تحصیل را ارائه نمایند. لازم به ذکر است مطابق بند (د) ماده ۱ آئین نامه اجرایی فوق الذکر، ممنوعیت ادامه تحصیل در ساعات اداری برای کارکنانی است که به صورت تمام وقت در دستگاه‌های دولتی اشتغال دارند و مستخدمینی که بر اساس حکم استخدامی نیم وقت می‌باشند، مشمول ممنوعیت قانونی فوق الذکر نمی باشند.