مدیر کل

مدیر کل

دکتر رضا شکوهی زاده : از دانش آموختگان دانشگاه تهران است ایشان از سال ۱۳۸۹ به عنوان هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی به استخدام دانشگاه تهران درآمدندوعضو گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌باشند، تخصص اصلی ایشان آیین دادرسی مدنی است ، اما تألیفاتی در حقوق بیمه، فلسفه حقوق و حقوق مدنی نیز دارند و از ۲۵ مهرماه سال ۱۴۰۰ مدیریت این اداره کل را با حفظ سمت آموزشی و پژوهشی، بر عهده گرفتند.