تبصره ۲ ماده ۲۴۱ تازه تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

بر اساس اظهار نظرشماره ۴۹۱۸۲۳۶ مورخ ۱۰/‏۰۷/‏۹۵‬ این اداره کل:

در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۴۱ تازه تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به ممنوعیت عضویت به عنوان مدیرعامل یا هیأت مدیره در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به استحضار می‌رساند: با توجه به اینکه شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران یک شرکت سهامی خاص می‌باشد و صاحب سهم، سهامدار و مالک شرکت ملحوظ می‌گردد و چون دانشگاه تهران در شرکت مذکور صاحب سهم است بنابراین اطلاق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ که مقرر می‌دارد. «… تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است...» شامل مورد استعلام قرار می‌گیرد و از این نظر فرقی ندارد که منشأ سرمایه چه بوده و سبب انتقال بیع بوده یا شرکت نامه یا هبه. به بیان دیگر، همین که تمام یا بخشی از سرمایه متعلق به دولت است شامل شرکت سرمایه گذاری دانشگاه نیز می‌شود و فرقی ندارد سرمایه اولیه از چه محل و به چه سبب ناقلی تأمین شده است. فلسفه وضع این تبصره چنین بود که رقابت در شرکت‌های خصوصی ایجاب می‌کند که دولت در مدیریت این شرکت‌ها دخالتی نکند و موضوع مدیران همچنان رقابتی و انتخابی باقی باشد چرا که از دولت هزینه‌ای نمی‌شود و آزادی شغل و تجارت نیز این گونه ایجاب می‌کند اما، در خصوص شرکت‌های دولتی یا شرکت‌هایی که بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است (بدان معنا که لازم نیست این بخش بیش از ۴۹ درصد باشد) دولت حق دخالت دارد و نمی‌خواهد یک مدیر در دو یا چند شرکت مشمول این تبصره حقوق دریافت کند. بدین ترتیب، از لحاظ حقوقی نص تاب تفسیر ندارد.