تحویل تصویر فرم حق التدریس و حق التحقیق به وراث متوفی

بر اساس اظهار نظر شماره ۱۸۷۱۲۶ مورخ ۰۴/‏۰۷/‏۹۷‬ این اداره کل:

تحویل تصویر فرم حق التدریس و حق التحقیق مرحوم..... به همسر ایشان به عنوان یکی از قائم مقامان قانونی مستندا به ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ بلامانع است.