اجرای ماده ۲۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مرد دانشگاه تهران

بازگشت به نامه شماره ۲۵۰۷۲۴ مورخ ۲۷/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ در خصوص اجرای ماده ۲۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، مصوب مورخ ۲۴/‏۰۶/‏۹۷‬ هیات امنا دانشگاه تهران، به استحضار می‌رسد: مطابق این ماده، «کمک هزینه‌ی خانوار» به عضو هیأت علمی مرد شاغل و متأهل مشمول آئین‌نامه پرداخت می‌شود. لذا اعضای هیأت علمی مرد که از همسرشان جدا می‌شوند، واجد وصف تأهل نبوده و مستحق برخورداری از کمک هزینه خانوار نمی‌باشد و چنانچه دارای فرزند باشند، به شرح مندرج در این ماده از کمک هزینه اولاد برخورداری خواهند بود.