گواهی کسر از حقوق به بازنشستگان و موظفین (مستمری بگیر) برای ضمانت وام اشخاص

بر اساس اظهار نظر شماره ۵۸۰۲۵۶۲ مورخ ۲۲/‏۰۹/‏۹۶‬ این اداره کل در خصوص گواهی کسر از حقوق به بازنشستگان و موظفین (مستمری بگیر) برای ضمانت وام اشخاص به استحضار می‌رسد:

محدودیت مقرر در تبصره ماده‌ی ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی راجع به کسر از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، در مورد ترتیب اجرای احکام دادگاه‌هاست که صرف نظر از رضایت یا عدم رضایت محکوم علیه برای وصول محکوم به و به حکم قانون از حقوق آنان کسر می‌شود. چنانچه شخص بازنشسته یا مستمری‌بگیر، بر اساس درخواست خود و با توافق دانشگاه، پرداخت دین دیگری را تضمین نماید، در صورت عدم پرداخت دین از سوی وام گیرنده و مراجعه بانک به ضامن، توقیف و برداشت از حساب بازنشسته و یا مستمری بگیر ناشی از تعهد شخص بوده و منشأ آن ضمانت است و چنین توافقی از شمول ماده مزبور خارج است و اجرای آن منع قانونی ندارد.