در خصوص پرداخت فوق‌العاده همترازی به ایثارگران

بر اساس نظریه شماره ۶۸۴۵۶۲۳ مورخ ۰۱/‏۰۳/‏۹۸‬ این اداره کل:

طبق بند (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ج. ا. ا ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصلاح شده است. مطابق تبصره ۲ این ماده «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل درکلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آرا مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند». مطابق این تبصره رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه نیز در صورت تنزیل پست سازمانی بالاتر، از مزایای پست همتراز برخوردار می‌باشند.