در خصوص کسر کسور بازنشستگی از فوق‌العاده ایثارگری

در خصوص کسر کسور بازنشستگی از فوق‌العاده ایثارگری موضوع «ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» به استحضار می‌رسد:

مطابق ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (به عنوان قانون عام) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر موضوع این قانون (مواد ۶۵ و ۶۶ و بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ ماده ۶۸) و همچنین تفاوت تطبیق (موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مزبور) به عنوان حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی و بالتبع مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی است. با توجه به اینکه فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی، جز فوق العاده‌های مندرج در قانون مدیریت نیست، بر اساس این قانون نمی‌توان از این فوق‌العاده کسور بازنشستگی کسر نمود، در ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی نیز در خصوص مستمر بودن و یا کسر کسور بازنشستگی از این فوق‌العاده هیچ گونه تصریحی وجود ندارد.

علاوه بر عدم وجود نص صریح قانونی مبنی بر کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱، نامه شماره ۳۲۶۵۳۷-۱۹؍۷؍۱۳۹۸ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور و دادنامه شماره ۳۹۳ مورخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر این امر دلالت دارد که فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، با توجه به ماهیت آن، امتیازی برای زمان اشتغال فرد ایثارگر بوده و مشمول کسور بازنشستگی نیست.