پست همتراز ایثارگران

بر اساس اظهارنظر شماره ۱۴۱۳۱۴ مورخ ۲۹/‏۰۵/‏۹۷‬ این اداره کل:

اول - در خصوص ضرورت نسخ مصوبه مورخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴‬ هیات امنا دانشگاه تهران در خصوص ایجاد پست همتراز جانبازان به استحضار می‌رسد:

در زمان تصویب ایجاد پست همطراز در هیأت امنائ دانشگاه، مسئله این بود که آیا بر اساس تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و ماده ۵ آئین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ این قانون و تصویب نامه ۲۸۸۶۲/ ت ۱۷۶۷۹ ه مورخ ۰۶/‏۰۵/‏۱۳۷۷‬ جانباز مشمول احراز پست هم‌طراز، فردی است که طبق تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد جانبازان، توانایی انجام کار تمام وقت را نداردیا به خدمت اعاده شده یا به استخدام پذیرفته می‌شود؟ یا اینکه بر اساس قانون تفسیر تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی، دایره شمول منتفعان از امتیاز «پست هم‌طراز» تغییر یافته و کلیه جانبازان می‌توانند صرف‌نظر از این‌که توانایی انجام کار تمام وقت را داشته یا نداشته باشند، از امتیاز پست هم‌طراز برخوردار شوند؟

هیأت امنا در حل‌تعارض موجود در زمان تصویب مصوبه در خصوص ایجاد پست هم‌طراز مصوب نموده است: «توجه به طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی موضوع نامه شماره ۳۳۷/۳۹۹ مورخ ۱۷/‏۰۱/‏۹۳‬ ریاست مجلس شورای اسلامی و نامه شماره ۱۲۰۱۸/۹۳ مورخ ۲۲/‏۰۵/‏۹۳‬ معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ایجاد پست همترازی جانبازانی که در پست‌های مدیریتی دانشگاه به مدت حداقل یک سال مشغول به کار باشند، پس از اتمام دوره مسئولیت، موافقت نمود». به نظر می‌رسد، این مصوبه، ابهامات موجود در این خصوص را از میان نبرده و ابهامات جدیدی را به مسئله ایجاد پست همتراز جانبازان افزوده است:

۱- عبارت به کار رفته شده در این مصوبه، از نظر حقوقی دارای ایراد است. طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۹ به موجب نامه شماره ۳۳۷/۳۹۹ مورخ ۱۷/‏۰۱/‏۹۳‬ ریاست مجلس شورای اسلامی، در مجلس مطرح و تصویب شده است. لذا قانون تفسیر تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات، عبارت صحیح می‌باشد و نه طرح استفساریه.

۲- در مصوبه هیأت امنا، به نظریه شماره ۱۲۰۱۸/۹۳ مورخ ۲۲/‏۰۵/‏۹۳‬ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، استناد شده است. در حالی‌که این معاونت، براساس نظریه شماره ۵۰۲۸۷/۲۳۵۵۵ مورخ ۲۲/‏۰۴/‏۱۳۹۴‬ که مؤخر بر نظریه مذکور و قبل از مصوبه هیأت امنا می‌باشد) در رفع ابهام از نامه مورد استناد هیأت امنا، مقرر داشته: «نظریه‌های این معاونت، صرفاً ناظر به آن دسته از جانبازانی است که واجد یکی از شرط مصرحه در تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان باشند. دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند، نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی هم‌طراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند، با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی یا مراجع ذی‌صلاح مربوط اقدام نمایند». با توجه به این‌که نامه مورد استناد هیأت امنا، به موجب نامه موخر (و قبل از تاریخ مصوبه هیأت امنا دانشگاه) ملغی اثر شده، استناد به نامه مذکور، موجه به نظر نمی‌رسد.

۳- در مجموع مصوبه هیات‌امناء در خصوص رفع مشکل موجود در زمان تصویب هیچ راهکاری ارائه ننموده و مشخص نمی‌باشد، آیا برقراری پست هم‌طراز مدیریتی صرفاً ناظر به آن دسته از جانبازانی است که واجد یکی از شرط مصرحه در تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان است یا کلیه جانبازان صرف‌نظر از این‌که توانایی انجام کار تمام وقت را داشته یا نداشته باشند، می‌توانند از امتیاز پست هم‌طراز برخوردار شوند؟ حتی اگر اطلاق کلمه جانباز در این مصوبه را عام و شامل تمام جانبازان بدانیم، با درنظر گرفتن اینکه مقررات استخدامی جانبازان، قانون خاص بوده و در آئین نامه‌های استخدامی دانشگاه، جانبازان تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند، قانوناً هیأت امنا نمی‌تواند برای ایجاد پست هم‌طراز مدیریتی، شرط جدیدی اضافه نماید و ایجاد پست را به دارا بودن حداقل یک سال سابقه مدیریتی منوط کند و شرط مندرج در مصوبه هیأت امنا خلاف حق مکتسبه جانبازان بر اساس قوانین خاص می‌باشد.

در مجموع با توجه بر ایرادات موجود در این مصوبه، همچنین با توجه به تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه که دایره مشمولین پست همطراز را افزایش داده است، پیشنهاد می‌شود به منظور مصوبه نسخ شود.

دوم- در خصوص ایجاد پست همطراز برای سمت‌های مدیریتی اعضای هیأت علمی دانشگاه به استحضار می‌رسد: با توجه به اینکه در ماده ۱ آئین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه تهران مصوب ۱۷/۵/۱۳۹۱ هیأت امنا، میان «پست سازمانی» و «سمت سازمانی» تفکیک قائل شده است و مطابق ماده ۸ این آئین نامه مذکور، چنانچه عضو هیأت علمی عهده‌دار وظایف سمت‌های «مدیریتی» و یا «سرپرستی» با «شماره» و علامت دو ستاره، (* *) در سازمان تفصیلی دانشگاه پیش‌بینی شوند، برای عضو هیأت علمی پست مذکور، «سمت سازمانی» تلقی می‌شود و پست سازمانی شخص همچنین عضو هیت علمی می‌باشد، و امتیازات مندرج در تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، برای تنزیل «پست سازمانی» پیش بینی شده و نه «سمت سازمانی»، بر این اساس اعضای هیأت علمی دانشگاه مشمول مزایای مندرج در این مواد نمی‌باشند و پرداخت این امتیاز برای اعضای هیأت علمی دانشگاه مستلزم تصویب آن در هیأت امنا دانشگاه است. همچنین این که در خصوص سمت اعضای هیأت علمی این همترازی قابل استهلاک باشد یا خیر و معیار چه باشد هیأت امنا تصمیم بگیرد.

سوم - «پست هم‌طراز» در قانون تسهیلات استخدامی جانبازان تعریف شده است. مطابق بند (د) ماده ۲ این قانون «پست سازمانی با نامی است که با علامت اختصاری (*) مشخص می‌شود ودر مجموعه تشکیلاتی دستگاه‌های موضوع ماده‌۳ این قانون ایجاد می‌گردد و تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبورحفظ می‌شود». بنابراین این امتیاز مستهلک نشده و تا خروج از خدمت برای واجدین شرایط حفظ می‌شود.

در خاتمه تاکید می‌گردد، رعایت کلیه موارد مندرج در نامه شماره ۲۵۳۰۰۱/۷ مورخ ۰۱/‏۱۱/‏۱۳۹۶‬ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الزامی است.