تشکیل کمیسیون مناقصه و مزایده

بر اساس اظهار نظر شماره ۵۰۱۵۸ مورخ ۱۰/‏۰۴/‏۹۸‬ این اداره کل در خصوص تشکیل کمیسیون مناقصه و مزایده به استحضار می‌رسد: بر اساس دستورالعمل پیوست شماره (۳) آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران، نحوه انجام مناقصه و مزایده در معاملات عمده، اعضای کمیسیون مناقصه (ماده ۱۲ دستور العمل) و کمیسیون مزایده (ماده ۳۹ دستور العمل) و اهم وظایف این کمیسیون‌ها تعیین شده است. در این آئین‌نامه و دستور العمل پیوست آن، مجوز تشکیل کمیسیون هم‌عرض در دانشکده‌ها و پردیس‌ها وجود ندارد و اختیارات این کمیسیون‌ها قابل تفویض نیست. علاوه بر ممنوعیت قانونی تشکیل کمیسیون‌های مذکور در دانشکده، با توجه به اینکه تشکیل این کمیسیون‌ها صرفاً برای معاملات عمده الزامی است، ضرورت نظارت و دقت بیشتر در انتخاب طرف قراردادی در این نوع معاملات، تمرکز تشکیل این کمیسیون‌ها در دانشگاه را ایجاب می‌نماید و سرعت بخشیدن به فرآیند تعیین پیمانکار نباید منافع و مصلحت دانشگاه تهران را تحت تأثیر قرار دهد.