در خصوص پرداخت کمک هزینه اولاد

بر اساس تبصره ماده ۳۵ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه، اعضای زن شاغل یا بازنشسته در صورتی مستحق برخورداری از کمک هزینه اولاد می‌باشند، که همسرشان متوفی، معلول و یا از کار افتاده کلی باشد و به حکم مراجع قضائی سرپرستی خانوار را بر عهده داشته و متکفل مخارج فرزندان باشند. در خصوص خانم،......... مدرکی دایر بر تکفل مخارج فرزندان از سوی ایشان ارائه نشده است و در صورت وجود چنین مدرکی، فقط به یکی از فرزندان ایشان..... تا ۲۰ سال سن و در صورت ادامه تحصیل و غیر شاغل بودن ایشان تا ۲۵ سال سن تمام، کمک هزینه اولاد قابل پرداخت است.