نحوه تعامل با دانشجویان خود و دیگر آسیب رسان

بر اساس اظهار نظر شماره ۵۶۴۲۶۷۰ مورخ ۱۲/‏۰۷/‏۹۶‬ این اداره کل : در خصوص نحوه تعامل با دانشجویان خود و دیگر آسیب رسان به استحضار می‌رسد:

۱- آسیب زدن به تمامیت جسمی خود و یا دیگری و یا اقدام به آن، رفتاری خشونت آمیز است که چه برای مرتکب و چه سایرین، نشانه هشدار دهنده ای است که احساس آرامش و امنیت را مخدوش می کند و در این وضعیت، حقوق دانشجوی آسیب‌رسان برای سکونت در خوابگاه و حق حفظ حریم خصوصی‌اش، با حقوق و منافع سایر دانشجویان به ویژه دانشجویان ساکن در خوابگاه در تعارض قرار می گیرد و به رغم احترام به حقوق خصوصی افراد، چنانچه این حقوق با حقوق دیگران تعارض داشته باشد، استثاء پذیر است. در تایید همین نظر، اصل ۴۰ قانون اساسی تصریح دارد که «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بنابراین دانشجو نمی تواند با ارتکاب رفتارهایی که به خود یا دیگران آسیب می رساند، موجب بر هم خوردن نظم در محیط دانشگاه و خوابگاه شود و با استناد به حق سکونت که برای دیگر دانشجویان نیز وجود دارد، دانشگاه را از اتخاذ تدابیر لازم منع نماید. بدیهی است که دانشگاه در دفاع از حقوق سایر دانشجویان و ایجاد نظم و آرامش، می تواند نسبت اتخاذ تدابیر لازم از جمله اعمال محدودیت دائم و یا موقت در سکونت و اطلاع به خانواده دانشجوی آسیب رسان اقدام نماید.

۲- لازم به ذکر است که حق دانشگاه در اعمال محدودیت ها و یا موانع به شرح پیش گفته، نباید جنبه تشریفاتی و اداری داشته باشد و فقط صورت مسئله را پاک نماید. بلکه در حمایت از این دانشجویان، لازم است تدابیر درمانی وی تحت نظارت روانپزشک و یا کمیسیون پزشکی (با حضور عضو روانپزشک) انجام شود و اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص لغو سکونت دائم ویا موقت و یا تماس با خانواده‌های آنان با هدف اطلاع خانواده از وضعیت دانشجو بوده و به منظور حفظ سلامتی و ایمنی دانشجویان و پیشگیری از خطرات بعدی باشد وصرفاً با تایید کمیسیون پزشکی یا تجویز پزشک معتمد انجام شود.

در خاتمه پیشنهاد می‌شود با در نظر گرفتن مراتب مذکور، شیوه نامه مربوط به نحوه برخورد با دانشجویان خود و دیگر آسیب رسان توسط شورای راهبردی و سیاست‌گذاری مشاوره و بهداشت روان دانشگاه تصویب شود و از طرق مختلف به دانشجویان به ویژه به دانشجویانی که در خوابگاه سکونت دارند، اطلاع رسانی شود و در فرم های مربوط به اسکان (که در زمان سکونت در خوابگاه توسط دانشجویان امضاء می شود) تصریح شود. شیوه نامه ۳۳۷۸۲ مورخ ۳۰/‏۰۵/‏۸۴‬ معاون محترم دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز می تواند به عنوان الگوی مناسب در این خصوص مورد استفاده قرار گیرد.