استعلام در خصوصی ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

بر اساس ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جز سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان اور (یک به یک و نیم) محسوب می‌گردد. با عنایت به صراحت این ماده، مدت خدمت داوطلبانه صرفاً از لحاظ سنوات بیمه و بازنشستگی قابل احتساب است و در سایر امور استخدامی از قبیل ترفیع پایه، رتبه، سختی کار و… که بر مبنای سنوات خدمت واقعی تعیین می‌شود، تأثیری ندارد.