صرف عوائد کمک‌های مردمی دانشگاه بر اساس نیت واقف

 

بازگشت به نامه شماره ۱۳۳۵۲ مورخ ۲۷/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ در خصوص صرف عوائد کمک‌های مردمی دانشگاه بر اساس نیت واقف به استحضار می‌رسد:

اول - مستند به تبصره ماده ۵ قانون تأسیس دانشگاه در تهران «هدایایی که اشخاص یا مؤسسات به عنوان وقف و امثال آن جهت امر خاص به دانشگاه تقدیم می‌کنند اداره آنها با دانشگاه است، این قبیل‌عایدات باید مطابق میل هدیه‌کنندگان صرف شود و تبدیل آن به مصرف دیگر جائز نیست...».

همچنین بر اساس ماده ۲ «دستور العمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک‌های مردمی» (پیوست شماره ۲ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه) «در مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی اهداکننده، موارد مصرف وجوه اهدایی خود را مشخص نمایند در صورت عدم مغایرت با اهداف دانشگاه و تأیید هیأت رئیسه، وجوه مذکور منحصراً در موارد تعیین شده مصرف خواهد گردید» و مطابق بند ۱۲ ماده ۱ «دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی» (پیوست شماره ۱ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه) درآمد ناشی از موقوفات با رعایت مفاد وقف‌نامه باید هزینه شود.

با عنایت به مقررات مذکور، هدایایی که به عنوان وقف و صلح، هبه و سایر عناوین حقوقی جهت امر خاص به دانشگاه تقدیم می‌شود (در صورت عدم مغایرت با اهداف دانشگاه) منحصراً باید مطابق نیت و در موارد تعیین شده از سوی هدیه‌کننده مصرف شود و مصرف آن خارج از نیات هدیه کننده خلاف قانون است. با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۵ «قانون تأسیس دانشگاه در تهران»، دانشگاه در رد و قبول هدایا آزاد است، باید از پذیرش هدایایی که نیت هدیه کننده با اهداف دانشگاه مغایرت دارد، امتناع شود.

دوم –در خصوص هدیه‌های غیر نقدی اعم از اموال منقول و غیر منقول است، افتتاح حساب به نام هدایا موضوعیت ندارد و درآمد ناشی از این هدایا، اعم از موقوفه (که دارای شخصیت حقوقی است) یا سایر اموال غیرمنقول هدیه شده که ملکیت آن به دانشگاه منتقل می‌شود و جز اموال دانشگاه است، مطابق بندهای ۱۲و ۱۳ ماده ۱ «دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف در آمدهای اختصاصی» به حساب در آمدهای اختصاصی دانشگاه واریز می‌شود و از درآمد حاصله از این هدایا صرفاً در جهت نیات هدیه کننده استفاده شود.

سوم- هدایا و کمک‌های مردمی وجه نقد بوده و یا هدایایی غیرنقدی که (بر اساس نیات هدیه کننده و با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی) به نقدی تبدیل می‌گردد، باید به حساب موضوع ماده ۴ «دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک‌های مردمی» واریز شده و مطابق نظر هدیه کننده مصرف شود.

چهارم - مطابق ماده ۳ «دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک‌های مردمی» و جوهی که اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرف آن را تعیین ننموده و یا هیچ گونه محدودیتی قائل نشده‌اند و صرفاً به منظور کمک به پیشبرد اهداف دانشگاه اهدا می‌نمایند، با تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز، در امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و مصارف عمومی هزینه خواهد گرد‌‌‌‌‌‌‌ید.