استعلام در خصوص کسر بدهی تسهیلات بانک از حقوق وظیفه بگیران

پرداخت اقساط وام بانکی که توسط مستخدم دریافت شده، جز تعهدات و از جمله دیون ایشان محسوب می‌شود، در صورت فوت مستخدم وام گیرنده، مبلغ باقی مانده وام باید از ماترک ایشان برداشت شود.

با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، حقوق مستمری، در صورت حصول شرایط قانونی و به مناسبت فوت مستخدم درباره ورثه یا افراد تحت تکفل او برقرار می‌شود، به منظور کمک به عائله بیمه‌شده و در جهت امرار معاش آنها برقرار و پرداخت می‌شود، جز ماترک محسوب نمی‌شود و از شمول مقررات ارث خارج است.

لذا برداشت از حقوق مستمری افراد تحت تکفل مستخدم متوفی، برای پرداخت دیون متوفی (از جمله اقساط وام) قانونا مجاز نیست.