مسئولیت برگزیدن نمایندگان هر دانشکده برای شرکت در شورای مرکزی انجمن اسلامی دو دانشگاه

با سلام و احترام؛

پیرو مذاکره قبلی بدینوسیله اساسنامه و آیین نامه «انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران» تقدیم می‌گردد. با توجه به اختلاف پیش آمده درباره حق رأی دانشکده پیراپزشکی و تشکیک در خصوص مرجع اعلام حق رأی (شورای مرکزی یا شورای عمومی) خواهشمند دستور فرمایید موضوع بررسی و نظر آن اداره کل محترم به اینجانب منعکس شود. معاون فرهنگی دانشگاه تهران

 

بر اساس نظریه شماره ۷۳۱۱۸۴۸ مورخ ۲۹/‏۱۰/‏۱۳۹۸‬ این اداره کل:

با سلام

درباره پرسش آن معاونت محترم، نظر به اینکه برابر بند دال ماده ۱۳ آئین نامه فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده‌های دانشگاه تهران و علوم پزشکی، شورای مرکزی در قبال شورای عمومی انجمن دانشکده، شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن دانشگاه مسئول و پاسخگو است و نظر به اینکه مسئولین واحدهای انجمن باید از میان اعضای شورای مرکزی انتخاب شوند، گرچه پاسخ روشن و صریح است من باب ارسال نظر مشورتی اعلام می‌گردد که مسئولیت برگزیدن نمایندگان هر دانشکده برای شرکت در شورای مرکزی دانشگاه، با شورای مرکزی هر دانشکده است.