ارائه تضمین حسن اجرای تعهدات به کارفرمای بخش خصوصی

بر اساس اظهار نظر شماره ۲۲۶۹۷۴ مورخ ۰۸/‏۰۸/‏۹۵‬ این اداره کل: 

بر اساس مواد ۱و ۲ آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی، این آئیننامه در قراردادهای حاکم است که کارفرما یکی از دستگاه اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی کشور باشند و تضمین‌های مندرج در این آئین‌نامه، تضمین‌های است که اشخاص حقوقی یا حقیقی به منظور اثبات پایبندی به تعهدات خود باید به دستگاه‌های اجرایی مندرج در قوانین مذکور بسپارند. همچنین بر اساس تبصره ماده ۷ آئین نامه مذکور، در قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ه ا، ارائه ضمانت‌نامه کتبی با امضای رؤسای دانشگاه‌ها طرف قرارداد مجاز است.

همانطورکه از متن این تبصره آشکار است، ارائه ضمانت‌نامه با امضای رئیس دانشگاه در خصوص قراردادهای است که کارفرما دستگاه اجرایی باشد نه بخش خصوصی. همچنین ارائه این تضمین زمانی واجد اثر است که در صورت عدم انجام تعهدات از سوی دانشگاه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) بتواند مبلغ ضمانت‌نامه را با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را از محل موجودی حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها به دستگاه اجرایی ذینفع مسترد نماید. با این وصف این تضمین برای بخش خصوصی کاربردی ندارد.